Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN

 

1.Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy drukarnią DEX-DRUK a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.drukimedyczne.pl

1.2 Właścicielem i Administratorem Sklepu Internetowego www.drukimedyczne.pl jest:

PPU „Dex-Druk” s.c. A. Kowalski J. Kowalski 
31-263 Kraków
ul. W. Łokietka 93
NIP: 677-006-18-51
Regon 003913793


Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.3 Sklep internetowy Drukarni Dex-Druk prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

1.4 Ceny wszystkich produktów oferowanych przez Sklep są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena brutto nie obejmuje kosztów transportu

1.5 Warunki regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

 • Wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy Dex-Druk i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez sprzedającego.
 • Dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Dex-Druk
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

W przypadku zmiany regulaminu, Sklep będzie informować klientów poprzez umieszczenie komunikatu przy logowaniu lub przez wiadomość e-mailową.

2.2 Aby korzystać z serwisu należy utworzyć konto w systemie sprzedaży.

2.3 W celu utworzenia konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na naszej stronie, wypełniając wszystkie wymagane pola. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma link aktywacyjny do konta na podany przy rejestracji e-mail.

2.4 Konto danego klienta w sklepie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

3.Zamówienia i ich realizacje

3.1 Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową lub emailem. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

3.2 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji
 • zweryfikowano płatności zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu

3.3 Czas realizacji zamówienia (od 3 do 10 dni roboczych) liczony jest od momentu przekazania Zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany potwierdzeniem mailowym. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest spełnienie warunków opisanych w pkt.3.2

3.4 W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

3.5 Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 16:00, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.

3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nie przekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
oraz starsze niż 10 dni będą automatycznie usuwane.

3.7 Dex-Druk odmawia realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 • Nieprawidłowo wypełnionego formularzu
 • Próby celowego wprowadzenia w błąd
 • Złożonych zamówień których nie uda się potwierdzić telefonicznie bądź e-mailowo
 • Braku dostępności towaru
 • Błędów na stronie wynikających z czynników niezależnych od Dex-Druk

3.8 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia ze względu na czynniki niezależne od nas, pracownik Dex-Druk będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.

3.9 W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Dex-Druk zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

3.10 Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

3.11 Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (ul. Łokietka 93, Kraków) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

3.12 Termin dostawy towaru uzależniony jest od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Teoretycznie wynosi on 2 dni robocze. Nie odpowiadamy za opóznienia firm kurierskich.

3.13 Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w Ustawie.

4. Płatności

4.1 Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 • Przelewem przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera ( dodatkowy koszt w wysokości 5,00 zł)
 • Gotówka przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym w siedzibie firmy
 • Zapłata przelewem w odroczonym terminie: w przypadku firm będących jednostkami budżetowymi oraz firm wyższej użyteczności publicznej dopuszczamy inne warunki płatności na odrębnie ustalonych zasadach.

4.2 Kupujący, który dokonuje zakupów w imieniu jednostki budżetowej lub firmy wyższej użyteczności publicznej, który chce dokonać zapłaty przelewem powinien:

 • Dokonać zakupu produktów przez koszyk sklepu lub złożyć zamówienie e-mailem, wybierając jako formę zapłaty przelew,
 • Przesłać e-mailem informację, że za dokonane zakupy chce zapłacić przelewem w terminie nie dłuższym niż 14 dni, podając koniecznie telefon kontaktowy do swojej firmy,
 • Obsługa sklepu „Druki Medyczne”, po zweryfikowaniu kontrahenta prześle informację o akceptacji odroczonego terminu zapłaty lub braku takiej akceptacji,
 • Warunkiem otrzymania odroczonego terminu zapłaty jest uregulowanie w terminie poprzednich płatności.

4.3 Konto Bankowe Drukarni: PKO S.A 36 1240 4722 1111 0000 4856 9646

4.4 Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie papierowej razem z towarem.

5. Dostawa

5.1 Zakupione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service

5.2 Klient może odebrać zamówiony towar w siedzibie firmy na terenie Krakowa.

5.3 Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej Patron Service i podawany jest do wiadomości Klienta przez pracowników Dex-Druk przed dostawą towaru do Klienta.

5.4 W przypadku wysyłki recept kodowanych będących drukami ścisłego zarachowania pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 5,00 zł za dokument potwierdzający dostarczenie recept do zamawiającego.

6. Reklamacje

6.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

 • niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,
 • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

6.2 W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę drogą mailową na adres biuro@drukimedyczne.pl lub telefonicznie bezpośrednio z pracownikiem drukarni. Pracownik uzgodni wtedy procedurę odesłania towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem. W przypadku braku towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący towar, a należność zwrócona zgodnie z zasadami zwrotów na konto Klienta.

6.3 W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń opakowań transportowych należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z naszym biurem. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. Jeśli kurier odjedzie i dopiero po chwili stwierdzą Państwo niezgodność, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i zgłosić im naruszenie przesyłki. Kierowca ma obowiązek wrócić w ten sam dzień i spisać protokół niezgodności. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg regulaminu firm kurierskich. Podpisanie odbioru paczki od kuriera bez spisania protokołu niezgodności jest jednoznaczne z uznaniem braku uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek transportu i brakiem możliwości roszczeń wobec firmy kurierskiej lub sprzedawcy.

6.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane, jako reklamacje związane z dostawą towaru. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

6.5 Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.

6.6 Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).

6.7 W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia DEX-DRUK z siedzibą ul. Łokietka 93, 31-263 Kraków z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”.

6.8 Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz wypełniony formularz: „reklamacja”, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

6.9 Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.

6.10 Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.11 Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

6.12 Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.

6.13 Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

6.14 Jeśli zakupiony przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań można go zgodnie z polskim prawem zwrócić. Jest kilka warunków takiego zwrotu, o których należy pamiętać:

 • zwrotu może dokonać jedynie osoba fizyczna, czyli zwroty nie dotyczą firm
 • zwrotu można dokonać do 14 dni od otrzymania przez Klienta towaru
 • towar nie może nosić śladów używania i musi być kompletny
 • aby dokonać zwrotu należy wysłać prośbę o zwrot na maila biuro@drukimedyczne.pl

 

7.Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

LASER

Laser

 Nowość!

PIECZĄTKI i GRAWEROWANIE:

Dzięki zakupowi nowego lasera Toretec Speedy 100R możemy zaoferować Państwu wyrób PIECZĄTEK oraz usługę grawerowania i cięcia materiałów miękkich w formacie 610 x 305mm!

 

czytaj całość »
Sklep jest w trybie podglądu

{nocache:3450139d130b45cc0b4256dc52b4096d#0}
Sklep internetowy Shoper.pl